VIKT-CYNET EULA

1 DEFINISJONER
Avtalen: Dette avtaledokumentet herretter kaldt «VIKT-CYNET EULA » sammen med signert pristilbud.

Cynet: Cynet Security UK Ltd

Kundens systemer: Inkluderer, men er ikke begrenset til, Kundens applikasjoner, programvare, maskinvare, data, brukerkontoer og nettverk

Leveringsdagen: Som spesifisert i pristilbudet

Tjenesten: Tilgang til tjenesten Cynet 360, som spesifisert nærmere definert i pristilbudet, herunder også Opplæring, Support, eventuelle Tilleggstjenester og dokumentasjon tilknyttet Cynet 360 Complet. Oppdateringer/endringer som gjøres i Tjenesten er inkludert i definisjonen av Tjenesten.

Tilleggstjenester:  Konsulentbistand og andre definerte tjenester, i den grad dette er spesifisert i pristilbudet.

2 TILGANG TIL TJENESTEN
Cynet har utviklet plattformen Cynet 360. VIKT har inngått avtale med Cynet for å tilby Tjenesten. I denne avtalen leveres Cynet 360 Complete. Kundens tilgang til Tjenesten reguleres kun av denne Avtalen. VIKT vil sørge for at Kunden får tilgang til Tjenesten i forhold til de betingelser som følger av denne Avtalen. Cynet 360 Complete er en standardløsning og VIKT har intet ansvar for feil eller mangler utover det som eksplisitt følger av denne Avtalen.

Avtaledokumentene oversendes for elektronisk signering. Partene aksepterer at elektronisk signatur er å forstå som orginal og juridisk bindende signatur av dokumentet.

3 KRAV TIL KUNDEN
Kunden skal aktivt bidra til å legge til rette for at VIKT får utført sine plikter etter Avtalen. Herunder skal Kunden gi VIKT nødvendig tilgang til Kundens systemer, for å overvåke og vurdere disse, i henhold til Avtalen.

Kunden bekrefter med dette at den er eier av Kundens systemer, eller har autorisasjon til å gi VIKT slike tilganger. Kunden skal legge frem dokumentasjon på dette, dersom dette kreves av VIKT. Slike tilganger skal ikke være underlagt brukervilkår eller andre vilkår, annet enn det som følger med systemene. Kunden skal erstatte ethvert tap og/eller kostnad som VIKT og/eller Cynet skulle bli pådratt som følger av krav fra tredjeparter i forbindelse med rettstridig tilgang.

Kunden plikter å oppdatere og vedlikeholde Kundens systemer. Kunden plikter å utbedre enhver svakhet i Kundens systemer som fremkommer av Tjenesten uten ugrunnet opphold. Kunden plikter å kontrollere at ethvert utbedringstiltak foreslått av Tjenesten passer Kundens systemer. Kunden oppfordres til å følge ethvert råd som blir foreslått av VIKT.

Kunden skal ha telefon- og internettilgang samt tilgang til annen program- og maskinvarer som er nødvendig for Kundens tilgang til Tjenesten.

4 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER
Vederlag: Priser og betalingsbetingelser for Tjenesten fremgår av pristilbudet. Alle priser er oppgitt i norske kroner. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Forsinkelsesrenter: Dersom Kunden ikke betaler til avtalt tid, har VIKT krav på forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Betalingsmislighold: Dersom vederlag ikke er betalt innen forfall, kan VIKT sende skriftlig varsel til Kunden om at Avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 30 (tretti) kalenderdager etter at varselet er mottatt. Heving kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp.

Prisendringer: De priser som er angitt i pristilbudet, prisjusteres ved hvert årsskifte tilsvarende økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen), første gang ved kommende årsskifte med utgangspunkt i indeksen for forgående år, med mindre annen indeks er avtalt. VIKT sine priser kan også endres i den utstrekning Cynet øker sine priser ovenfor VIKT, eller dersom regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for VIKT sitt vederlag eller kostnader. VIKT skal i et slikt tilfelle varsle Kunden om dette. Prisendringene må dokumenteres og gjelder fra Kundens mottak av varsel om prisendringene.

5 VARIGHET OG AVSLUTNING AV AVTALEN
Varighet: Avtalen trer i kraft på avtaledatoen og avtalen kan sies opp ved å sende en e-post til aina@vikt.no. Avtalen gjelder i 1 år regnet fra avtaledatoen. Avtalen fornyes deretter automatisk for 1 år om gangen, med mindre en av partene skriftlig gir beskjed til den andre parten om at avtalen ikke skal fornyes. Et slikt varsel må gis minst 30 (tretti) kalenderdager før fornyelsesdatoen.

Opphør/terminering av avtalen: Ved opphør eller terminering av Avtalen forplikter Kunden seg til å opphøre enhver bruk av Tjenesten.

Ved opphør eller terminering av Avalen forplikter Kunden seg til å betale utestående beløp i sin helhet innen 30 (tretti) kalenderdager etter mottatt faktura.

6 OPPLÆRING OG SUPPORT
Opplæring og Support tilbys i henhold til det som er avtalt i pristilbudet.

7 EIENDOMS- OG DISPOSISJONSRETT
Disposisjonsrett: Kunden får en begrenset, ikke-eksklusiv, tilgang til bruk av Tjenesten, i Avtaleperioden. Kunden kan ikke videreselge eller tilby Tjenesten til andre. Tjenesten kan kun benyttes internt. Kunden kan ikke overdra rettighetene i Avtalen til andre, uten at dette er skriftlig avtalt med VIKT. Kunden plikter å varsle VIKT dersom Kunden blir klar over at Tjenesten brukes i strid med denne Avtalens betingelser.

Immaterielle rettigheter: Denne avtalen endrer ikke de opphavs-, disposisjons- eller eiendomsrettighetene partene hadde før Avtalen, og som de beholder under gjennomføringen av Avtalen.Ingen immaterielle rettigheter relatert til Tjenesten overdras til Kunden. Kunden har kun en ikke-eksklusiv tilgang til Tjenesten. Kunden skal ikke utnytte VIKT eller Cynet sine immaterielle rettigheter utover det som eksplisitt er tillatt etter denne Avtalen.  Alle eventuelle forslag til- eller endringer i Tjenesten, selv om de skulle være foreslått av Kunden, tilfaller VIKT/Cynet. Kunden skal ikke ha noen rettigheter til Tjenesten, annet enn retten til å bruke den i samsvar med vilkårene i denne Avtalen. Kunden forplikter seg til å ikke foreta endringer eller på annen måte foreta inngrep i Tjenesten, herunder men ikke begrenset til å kopiere, reprodusere, dekompilere, modifisere, “reverse engineering”, oversette, prøve å utlede kildekoden eller prøve å skape et nytt produkt ved å utlede ideer fra Tjenesten, og skal heller ikke tillate at andre foretar slike endringer eller inngrep i Tjenesten.

Kunden plikter å varsel VIKT dersom Kunden blir klar over at noen krenker VIKTs eller Cynets immaterielle rettigheter. Dette punktet gjelder også etter at Avtalen er opphørt.

8 PERSONOPPLYSNINGER
Som et ledd i Kundens bruk av Tjenesten, vil VIKT og Cynet kunne komme til å behandle personopplysninger på vegne av Kunden.I den grad VIKT får tilgang til personopplysninger, reguleres dette av databehandleravtalen oversendt og signert som egen avtale. Avtalens punkt 12 om ansvarsbegrensning og punkt 14 om maksimalt ansvar gjelder også for VIKTs ansvar relatert til behandling av personopplysninger. Partene er hver for seg ansvarlig for eventuelt overtredelsesgebyr ilagt i henhold til GDPR art. 83.

9 MISLIGHOLD
VIKTs mislighold: Det foreligger mislighold fra VIKT sin side dersom VIKT ikke vesentlig oppfyller sine plikter etter avtalen. Det foreligger likevel ikke mislighold dersom situasjonen skyldes Kundens forhold eller force majeure. Kunden skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

Kundens mislighold: Det foreligger mislighold fra Kundens side dersom Kunden ikke vesentlig oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen eller på annen måte opptrer i strid med denne Avtalen. Ved betalingsmislighold fra Kundens side, se punkt 4.3 «Betalingsmislighold». Det foreligger likevel ikke mislighold dersom situasjonen skyldes VIKTs forhold eller force majeure. VIKT skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at misligholdet er oppdaget.

10 HEVING AV AVTALEN
Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra VIKTs side, kan Kunden, etter å ha gitt VIKT skriftlig varsel og minst 30 (tretti) dagers frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med umiddelbar virkning. Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kundens side, kan VIKT, etter å ha gitt Kunden skriftlig varsel og minst 30 (tretti) dagers frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med umiddelbar virkning.

11 ANSVARSFRASKRIVELSE
Kunden sitt avtaleforhold er med VIKT og Kunden kan således ikke gjøre noe krav, forpliktelser eller ansvar gjeldende mot Cynet uansett årsak eller grunnlag. Cynet kan likevel fremme krav mot Kunden, på lik linje med VIKT (third party beneficiary), dersom Kunden opptrer i strid med vilkår- og begrensninger i denne Avtalen.

Tjenesten leveres «AS IS». VIKT gir ingen garantier i forbindelse med Tjenesten. Herunder gir VIKT ingen garantier for at Tjenesten vil være tilpasset Kundens behov eller et spesielt formål. Videre gir VIKT ingen garanti i forbindelse med oppetid, eller at Tjenesten er feilfri. VIKT har intet ansvar for Tjenestens funksjonalitet, kvalitet, eller driftsforstyrrelser. VIKT har heller intet ansvar for at Kundens data eller systemer vil være beskyttet, eller at data ikke vil bli mistet, slettet eller ødelagt. Kunden forstår at Kundens systemer fortsatt vil være utsatt for risiko, selv om Kunden bruker Tjenesten. VIKT har intet ansvar for at Tjenesten vil hindre uautorisert tilgang eller uautorisert bruk av Kundens systemer, nettverk eller eiendeler. VIKT har videre intet ansvar for feil eller mangler i Tjenesten som kan oppstå i forhold til feil ved implementering, feil i forbindelse med support og/eller vedlikehold, eller feil ved oppdatering av Tjenesten eller som skyldes force majeure. VIKT har intet ansvar for at Tjenesten ikke krenker andres immaterielle rettigheter.

Videre har VIKT intet ansvar for feil eller mangler i Tjenesten som skyldes Kunden selv, dennes samarbeidspartnere, eller dennes leverandører. VIKT har heller ikke ansvar for feil eller mangler i Tjenesten som skyldes programvare eller maskinvare som ikke er levert eller kontrollert av VIKT. VIKT er ikke ansvarlig for feil eller mangler som skyldes avbrudd i Kundens tilgang til internett eller datasenter.

12 ANSVARSBEGRENSNING
Kunden kan ikke kreve erstatning for indirekte tap, uansett årsak eller grunnlag. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt VIKT har blitt gjort oppmerksom på risiko for tap eller skade eller ikke. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, driftsforstyrrelser, tapte besparelser, tap av kunder, tap eller skade av data, kostnader i forbindelse erstatning av varer og/eller tjenester, rennommetap, tidsbruk i forbindelse med gjenoppretting av tapt data og/eller krav fra tredjeparter. Dette punkt 12 eller andre bestemmelser, begrenser ikke Kundens ansvar ovenfor VIKT for erstatning for direkte tap, tapt fortjeneste, samt kostnader dersom Kunden bruker Tjenesten i strid med denne Avtalen.

13 KRAV FRA TREDJEPARTER
Kunden skal informere VIKT om ethvert krav fra tredjeparter i forbindelse med Tjenesten. Kunden skal gi VIKT full kontroll i forbindelse med håndtering av kravet og skal samarbeide med VIKT blant annet med å fremskaffe de opplysninger som anses nødvendige. VIKT kan i slikt tilfelle selv velge hvorvidt Kunden skal fortsette å bruke Tjenesten som den er, om det skal leveres en ny Tjeneste med tilsvarende funksjonalitet, om det skal gjøres endringer i Tjenesten eller om Avtalen skal termineres. Dette gjelder også dersom VIKT etter eget skjønn anser et fremtidig krav som sannsynlig.

14 MAKSIMALT ANSVAR
Ikke under noen omstendighet kan den totale, samlede erstatningen som Kunden kan kreve under denne Avtalen, eller på annet rettslig grunnlag, overstige et beløp som tilsvarer det Kunden har betalt i henhold til Avtalen ekskl. merverdiavgift de siste 12 (tolv) månedene før reklamasjonsdato. Denne begrensningen gjelder samlet for alle forhold under denne Avtalen.

Forsikring: Kunden oppfordres til å tegne forsikring som dekker kundens økonomiske tap i forbindelse med cyber angrep, nedetid og tap av data.

Back-up av Kundens data: Kunden oppfordres til å ta løpende back-up av egne data. Tjenesten vil ikke ta back-up av Kundens data. Tjenesten kan ikke brukes til å rekonstruere Kundens data dersom disse går tapt.

15 FORCE MAJEURE
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon, som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne Avtalen, og som må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

16 ØVRIGE BESTEMMELSER
Taushetsplikt: Taushetsbelagt Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Avtalen og gjennomføringen av Avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Partene skal heller ikke tillate andre å gjøre slik informasjon tilgjengelig for utenforstående. Kunden skal bare bruke Taushetsbelagt informasjon i den grad det er nødvendig for gjennomføring av Avtalen.

Taushetsbelagt Informasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjon om VIKT eller Cynets virksomheter, aktiviteter, produkter, kundelister, teknologi, know-how, samt informasjon som er gitt til den andre part med opplysninger om at informasjonen er taushetsbelagt. Dette gjelder også dersom slike opplysninger er gitt innen 30 (tretti) dager etter at informasjonen ble delt.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller er alminnelig tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med Taushetsbelagt Informasjon. Partene skal beskytte hverandres taushetsbelagte informasjon på minst lik linje med sin egen taushetsbelagte informasjon.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av Avtalen. Partene kan bare overføre Taushetsbelagt Informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av Avtalen, forutsatt at disse pålegges plikt til konfidensialitet tilsvarende dette punkt.

VIKT forbeholder seg retten til å vise denne avtalen til finansinstitusjoner i forbindelse med finansiering, samt til andre tredjeparter i forbindelse med oppkjøp og fusjoner.

Kunden skal levere tilbake eller slette alt materiale som inneholder Taushetsbelagt Informasjon slik at ingen kopier av slikt materiale eksisterer hos Kunden, dersom VIKT ber Kunden om å gjøre dette og/eller ved Avtalens opphør. Taushetsplikten gjelder også etter at Avtalen er opphørt.

Konkurs, akkord e.l.: Dersom det i forbindelse med en av partenes virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har den andre part rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning, såfremt ikke annet følger av ufravikelig lov.

Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelse: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen skal gjøres skriftlig og signeres digitalt av alle parter.

17 TVISTER
Lovvalg: Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen bestem­mes i sin helhet av norsk rett.

Forhandlinger og mekling: Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av Avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling.

Verneting: Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Partene avtaler Oslo tingrett som verneting.

18 BILAG TIL AVTALEN
Bilag 1: Spesifikasjon av Cynet 360 Complete

Bilag 2: Pris, fakturering og betalingsbetingelser

Bilag 3: Opplæring, support og teknisk brukerstøtte

Bilag 4: Tilleggstjenester knyttet til Cynet 360 complete

Bilag 5: Endringer og tillegg etter avtaleinngåelse

Bilag 6: Systemkrav og kompatibilitet

 

Bilag 1: SPESIFIKASJON AV cynet 360 COMPLETE

Kunden får gjennom denne Avtalen tilgang til tjenesten Cynet 360 Complete, som er utviklet av Cynet. Tjenesten er en sikkerhetstjeneste som detekterer unormal oppførsel i Kundens systemer. Tjenesten leveres som en skyløsning. Cynet 360 Complete er en standard tjeneste. Kunden kan således ikke kreve at det gjøres tilpasninger eller endringer.

Tjenesten detekterer unormal oppførsel ved en kombinasjon av automatisk respons, og periodevis overvåkning av Kundens systemer via Cynet 360, som gjøres av ansatte hos VIKT. Tjenesten kan foreta automatiske sperringer av programmer dersom unormal oppførsel detekteres. Tjenesten kan forsøksvis isolere filer og/eller programmer som opptrer unormalt, med det formål at virus og annen skadelig programvare ikke sprer seg i Kundens systemer, slik at potensiell skade på Kundens systemer forebygges eller begrenses.

Videre vil Tjenesten overvåke Kundens nettverk og IT-systemer for å søke etter trusler og virus. Dersom Tjenesten oppdager en aktiv trussel mot Kundens systemer, kontakter VIKT Kunden, og gir Kunden opplysninger om hvilken enhet, fil eller nettverkstrafikk trusselen gjelder. Tjenesten vil ikke ta back-up av Kundens data. Tjenesten kan ikke bistå Kunden med rekonstruering av data (disaster recovery). Tjenesten vil kun forebygge og redusere skade på Kundens systemer. VIKT er en uavhengig tilbyder av Tjenesten og kan ikke binde eller forplikte Cynet utover det som følger av Avtalen. Installasjon av Tjenesten gjøres uten at VIKT er tilstede i Kundens lokaler, med mindre annet avtales. VIKT kan bruke underleverandører, herunder VIKT Consulting AS, i forbindelse med utførelse av Tjenesten. I tillegg vil Cynet kunne bistå VIKT i forhold til teknisk support.

Levering av Tjenesten: Leveringen av produktet startet når oppstartsmøte avholdes og fortsetter frem til sluttkontroll for ferdig oppsett er godkjent av kunden.

Oppdateringer av Tjenesten: I løpet av perioden kan Tjenesten oppdateres for å gi Kunden oppdateringer, oppgraderinger og forbedringer. Det kan også generelt gjøres endringer i Tjenesten til enhver tid. Kunden forstår at slike endringer kan føre til endringer i utseendet og/eller funksjonaliteten til Tjenesten og at Kunden ikke kan gjøre noen krav eller innsigelser mot VIKT knyttet til endret funksjonalitet mm. Slike oppdateringer gjøres automatisk og Kunden forplikter seg til alltid å benytte siste oppdaterte versjon.

BILAG 2: PRIS, FAKTURERING OG BETALINGSBETINGELSER

Se pristilbud for avtalte priser og betingelser. Dersom Kunden ønsker å øke antall enheter vil lisensavgiften justeres ved førstkommende faktureringstidspunkt. Førstkommende faktura vil da også inkludere forholdsmessig lisensavgift for tilleggsenhetene for den forrige perioden.

Faktura sendes fra selskap som spesifisert i signert pristilbud.

BILAG 3: OPPLÆRING, SUPPORT OG TEKNISK BRUKERSTØTTE

Vederlag for opplæring: Det inngår nødvendig opplæring i Lisensavgiften. For kunder under 50 endpoints er behovet definert som 2 timer. Opplæring ytes i henhold til Avtalens betingelser. For kunder over 50 endpoints inngår én arbeidsdag med opplæring. Utover én dag faktureres etter medgått tid og reisekostnad, til timepriser avtalt i pristilbudet eller i henhold til VIKT gjeldende timepriser. Dersom opplæring skal gis i Kundens lokaler, skal det avtales et tidspunkt som passer for begge parter.Vederlag for Support/ teknisk brukerstøtte er inkludert i avtalen.

Vederlag for Tilleggstjenester: Konsulentbistand faktureres etter medgått tid, til timespriser avtalt i pristilbudet eller i henhold til VIKT gjeldende timepriser. I den grad Tilleggstjenester er gitt som faste priser, er dette nærmere beskrevet i bilag 4.

Reisekostnader: Kunden skal dekke VIKTs reisekostnader i forbindelse med ekstra installasjon, opplæring, support eller annen konsulentbistand dersom dette må utføres lokalt hos Kunden. Reisekostnader faktureres etter medgått tid, til timepriser avtalt i pristilbudet eller i henhold til VIKT gjeldende timepriser.

Support og teknisk brukerstøtte: VIKT er kontaktpunkt mot Kunden og mottar supporthenvendelser fra Kunden. VIKT skal ved rimelige tiltak forsøke å løse Kundens problem, eventuelt ved bruk av midlertidige løsninger. Midlertidige løsninger kan erstattes med permanente løsninger ved senere oppdateringer av Tjenesten. Support vil kun gis for de to seneste versjonene av Tjenesten. Kunden vil ikke motta support i forbindelse med feil som skyldes at Kunden har brukt Tjenesten i strid med denne Avtalen.

Kontakt: VIKTs driftssenter er tilgjengelig alle ordinære arbeidsdager klokken 8:00 – 16:00 (normal arbeidstid) unntatt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Support gjøres innenfor disse tider. Support gjøres via e-post og telefon. Kunden henvender seg til VIKT via følgende kanaler: E-post: support@vikt.no eller Brukerstøtteportal: http://support.vikt.no. Vi kan også nåes på Vakttelefon: +47 919 13 900. Kontaktperson som VIKT kan kontakte hos kunden i forbindelse med support, er definert i pristilbudet. Kontaktpersoner for VIKT ved alarmer og hendelser knyttet til datainnbrudd vil være tilsvarende kontaktperson i feltet: Deres referanse i pristilbudet, om ikke annet er avtalt.

BILAG 4: TILLEGGSTJENESTER KNYTTET TIL CYNET 360 COMPLETE

Konsulentbistand på prosjekt inngår ikke som support. Dersom det skal utføres Tilleggstjenester herunder konsulentbistand, inngår disse i definisjonen av Tjenesten.

BILAG 5: ENDRINGER OG TILLEGG ETTER AVTALEINNGÅELSE

Endringer og tillegg etter avtaleinngåelse oversendes som eget pristilbud om ikke annet er avtalt.

BILAG 6: SYSTEMKRAV OG KOMPATABILITET

Cynet 360 er kompatibel med følgende operativsystemer:

1.1.1.1 Microsoft 32/64 Bit
Windows XP SP2 and above
Windows Vista SP1 and Above
Windows 7 SP1 and Above
Windows 8/8.1
Windows 10
Windows Server 2003 SP2
Windows Server 2008/R2
Windows Server 2012/R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019

1.1.1.1.2 Linux 32\64 Bit
Red Hat 6.7 +
Fedora 21+
Ubuntu 16+
CentOS 6.7+
SUSE 12+
Debian 8.4+
Oracle Enterprise Linux 7.6+

1.1.1.1.3 Mac 64 Bit
MacOS Mavericks
MacOS Yosemite
MacOS El Capitan
MacOS Sierra
MacOS High Sierra
MacOS Mojave